Obchodné podmienky

ELEC s. r. o., Kovácsova 11, 851 10 Bratislava-Rusovce * IČO: 45422672 * IČ DPH: SK2023000265

Prevádzka e-shop: mwk-naradie.sk * Žltá 1/A * 851 07 Bratislava (Slnečnice)


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE INTERNETOVÝ OBCHOD


1. Rozsah platnosti Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti ELEC s.r.o. – mwk-naradie.sk pre internetový obchod


a. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod (ďalej len „VOP“) spoločnosti ELEC s.r.o. – mwk-naradie.sk, so sídlom Kovácsova 11, Bratislava, PSČ 851 10, IČO: 45422672, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 63329/B, oddiel Sro, (ďalej len „mwk-naradie.sk“ alebo „predávajúci“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy (ďalej aj len „zmluva“) uzavretej medzi spoločnosťou MWK-NARADIE.SK (predávajúci) a jej zmluvnými partnermi (kupujúci), ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru v internetovom obchode mwk-naradie.sk na internetovej stránke https://www.mwk-naradie.sk/ (ďalej len „internetový obchod“).


b. Zmluvným partnerom spoločnosti mwk-naradie.sk môže byť tak buď spotrebiteľ alebo podnikateľ (spotrebiteľ a podnikateľ ďalej len „zmluvný partner“ alebo „zákazník“).


c. Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení z kúpnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou mwk-naradie.sk nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).


d. Podnikateľom je každá fyzická osoba alebo právnická osoba (napríklad obchodná spoločnosť) (ďalej len „osoba“), ktorá vykonáva samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť sústavnú činnosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba ktorá podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Pre účely týchto VOP sa za podnikateľa považuje taká osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy so spoločnosťou mwk-naradie.sk koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti uvedenej v prvej a druhej vete tohoto odseku d) (ďalej len „podnikateľ“). Predpokladá sa, že ak zmluvný partner v objednávke uvedie svoje IČO, resp. DIČ, koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a platia pre neho ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa na podnikateľov.


e. Tieto VOP platia pre všetky kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu s výnimkou, ak spoločnosť mwk-naradie.sk a zákazník uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si výslovne dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, v takom prípade majú dohodnuté podmienky prednosť pred týmito VOP. Výslovný súhlas spoločnosti MWK-NARADIE.SK s podmienkami zmluvného partnera sa vyžaduje vždy, a to aj v prípade, ak spoločnosť MWK-NARADIE.SK bola oboznámená s podmienkami zmluvného partnera a prijala bez výhrad jeho platbu.


f. Zaškrtnutím políčka (pred odoslaním objednávky) vľavo vedľa vyhlásenia „Oboznámil som sa so všeobecnými obchodnými podmienkami a Vyhlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti MWK-NARADIE.SK -Baumarkt SK spol. s r.o.“ potvrdzuje zmluvný partner, že sa v plnom rozsahu oboznámil s VOP, ktorých súčasťou sú oznámenia predávajúceho pred uzavretím zmluvy, uvedené v článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy) týchto VOP, a síce v ich znení platnom a účinnom v okamihu takéhoto potvrdenia.2. Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho:


ELEC s. r. o., Kovácsova 11, 851 10 Bratislava

prevádzka mwk-naradie.sk, Žltá 1/A, 851 07 Bratislava

Slovenská republika

(ďalej len „sídlo“ alebo „adresa“)

IČO 45422672,

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 63329/B, oddiel Sro

DIČ.: 2023000265

IČ DPH: SK 2023000265

Telefónne číslo: +421 905 432 800

E-mailová adresa: info@mwk-naradie.sk


Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-...3. Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy


Nasledujúce oznámenia predávajúceho sú určené v plnom rozsahu tým zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi. Pre zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, platia oznámenia spoločnosti MWK-NARADIE.SK uvedené v tomto článku 3, písmená a) až k).


Týmto spoločnosť MWK-NARADIE.SK oznamuje, že:


a. Označenie tovaru a služieb ponúkaných spoločnosťou MWK-NARADIE.SK v internetovom obchode MWK-NARADIE.SK a popis ich hlavných vlastností je k dispozícií na katalógovej stránke internetového obchodu predávajúceho po otvorení („rozkliknutí“) príslušného okna predmetného tovaru alebo služby.


b. Ceny tovarov a služieb, ponúkané spoločnosťou MWK-NARADIE.SK v internetovom obchode MWK-NARADIE.SK sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Jednotlivé ceny však nezahŕňajú náklady na dodanie, dopravu, poštovné a iné náklady alebo poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od spôsobu dodania a poskytovateľa dopravy tovaru ako aj od spôsobu platby dopravného a týchto nákladov. Bližšie informácie sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke internetového obchodu predávajúceho. Ceny taktiež nezahŕňajú náklady na použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie (viď odsek j) nižšie).


c. Ako zmluvne dohodnutá cena platí cena v okamihu odoslania objednávky zákazníkom (porovnaj Článok 6 (Objednávka, uzatvorenie zmluvy) týchto VOP).


d. Zákazník má možnosť uhradiť cenu za tovary a služby objednané v internetovom obchode spoločnosti MWK-NARADIE.SK nasledujúcimi spôsobmi (platobné metódy):

(i) platba v predajni;

(ii) platba platobnou kartou;

(iii) bežným alebo rýchlym bankovým prevodom;

(iv) prostredníctvom služby PayPal.


e. Konkrétne podmienky použitia vyššie uvedených platobných metód sú podrobnejšie opísané na adrese https://www.mwk-naradie.sk.sk/.


f. Zákazník je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovary a služby objednané v internetovom obchode spoločnosti MWK-NARADIE.SK pred odoslaním tovaru alebo prijatím služby zákazníkom, najneskôr však pri prevzatí tovaru (ak nie je ďalej v týchto VOP uvedené inak).

g. Konkrétne podmienky rôznych spôsobov dopravy a informácie o jednotlivých poskytovateľoch dopravy sú podrobnejšie uvedené na adrese https://www.mwk-naradie.sk.sk/.


h. Zákazník hradí poplatky za dopravu v závislosti od typu dopravy, konkrétneho dopravcu a platobnej metódy, ktorú si zákazník vybral na internetových stránkach spoločnosti MWK-NARADIE.SK z aktuálnej ponuky platobných metód predávajúceho.


i. Nároky zákazníka z vád tovaru, zo záruky a podmienky ich uplatňovania sú bližšie popísané v článku 11 (Práva z vadného plnenia, záruka, zodpovednosť)týchto VOP a v prípade spotrebiteľov v Reklamačnom poriadku, ktorý nájdete tu.


j. Pri využití prostriedkov diaľkovej komunikácie (napríklad pripojenie k internetu, telefónne poplatky) platia tarify a podmienky poskytovateľov týchto služieb pre zákazníkov, spoločnosť MWK-NARADIE.SK neúčtuje žiadne dodatočné náklady za využitie telekomunikačných prostriedkov pri využití služieb internetového obchodu MWK-NARADIE.SK.


k. Odoslaním objednávky v internetovom obchode spoločnosti MWK-NARADIE.SK dáva zákazník spoločnosti MWK-NARADIE.SK záväznú ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy; pred odoslaním objednávky má zákazník možnosť svoju objednávku skontrolovať a opraviť, prípadne zmeniť (viď článok 6 (Objednávka, uzatvorenie zmluvy) týchto VOP).


l. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, a to v lehote 14 dní (ďalej len „lehota na odstúpenie od zmluvy“). Lehota na odstúpenie od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru (spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy). Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

i. tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

ii. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

iii. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.


Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“), ktoré je nutné doručiť na adresu spoločnosti MWK-NARADIE.SK uvedenú v článku 2 (Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho) týchto VOP. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený na internetových stránkach spoločnosti MWK-NARADIE.SK, ktorého vzor na stiahnutie sa nachádza tu.


Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej v tomto odseku l) vyššie.


m. Nižšie uvedené odseky n) až y) sa vzťahujú len na prípady odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom v súlade so zákonným právom na odstúpenie od zmluvy uvedenom v odseku l) článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy) týchto VOP.


n. Pokiaľ spotrebiteľ uzavrel so spoločnosťou MWK-NARADIE.SK zmluvu o poskytovaní služieb, začne spoločnosť MWK-NARADIE.SK s plnením zmluvy počas lehoty na odstúpenie od zmluvy len na výslovnú žiadosť (s výslovnými súhlasom) spotrebiteľa. Spotrebiteľ doručí takúto žiadosť spoločnosti MWK-NARADIE.SK na adresu sídla alebo na jej e-mailovú adresu uvedené v článku 2 (Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho) týchto VOP.o. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom, ktorej je:

i. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

ii. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

iii. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. tovar upravený na mieru);

iv. predaj tovaru podliehajúcemu rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze ako aj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

v. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;

vi. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

vii. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;

viii. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

ix. preprava tovaru, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, ak MWK-NARADIE.SK ponúka tieto služby;

x. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Spoločnosť MWK-NARADIE.SK zdôrazňuje, že v prípade dodania digitálneho obsahu dodávaného online nie je možné od zmluvy odstúpiť.


p. V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu v predajni MWK-NARADIE.SK alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.


q. V prípade odstúpenia od zmluvy, pri ktorom je tovar zaslaný späť s využitím etikety na vrátenie tovaru ako balík, znáša spoločnosť MWK-NARADIE.SK náklady spojené s jeho zaslaním. Spotrebiteľ v takomto prípade použije ten istý druh dopravy, ktorým mu bol tovar doručený. Zákazník pri vrátení tovaru vždy použije dopravcu alebo poskytovateľa poštovných a zasielateľských služieb, ktorý mu tento tovar na základe jeho objednávky doručil. V prípade, že spotrebiteľ využije iný spôsob vrátenia tovaru alebo iného dopravcu či poskytovateľa, než ako je napísané v tomto odseku q) vyššie, sám znáša dodatočné náklady spojené so zaslaním alebo vrátení tovaru (viď odsek x) článku 3 nižšie).


r. V prípade odstúpenia od zmluvy týkajúceho sa tovaru na paletách (čiže tovaru, ktorý s ohľadom na svoju povahu nemôže byť vrátený obvyklou poštovou prepravou) znáša spoločnosť MWK-NARADIE.SK náklady spojené so zaslaním tovaru na paletách späť, pokiaľ si zákazník spätné zaslanie pred jeho uskutočnením odsúhlasí so zákazníckym centrom spoločnosťou MWK-NARADIE.SK. Spoločnosť MWK-NARADIE.SK po odsúhlasení objedná prepravu tovaru na paletách a zabezpečí jeho vyzdvihnutie priamo u zákazníka. Pokiaľ si spotrebiteľ sám zaistí prepravu a vrátenie tovaru na paletách bez toho, aby to vopred odsúhlasil so spoločnosťou MWK-NARADIE.SK, znáša náklady spojené so spätným zaslaním alebo vrátením tovaru na paletách spotrebiteľ sám.


s. Vrátenie tovaru prebieha jeho zaslaním na adresu určenú predávajúcim na vrátenie tovaru. Táto adresa je uvedená na etikete pre vrátenie tovaru, ktorá je súčasťou zásielky. Etiketu spotrebiteľ nalepí na zásielku. Pokiaľ k zásielke nie je priložená etiketa na vrátenie tovaru, kontaktuje spotrebiteľ Zákaznícke centrum MWK-NARADIE.SK na emailovej adrese info@mwk-naradie.sk.sk alebo na telefónnom čísle +421 905 432 800. Zákaznícke centrum spotrebiteľovi zašle etiketu na adresu uvedenú v objednávke alebo na ním uvedený email.


t. Spotrebiteľ je povinný tovar zaslať späť alebo vrátiť vcelku, t. j. vrátane akéhokoľvek dodaného príslušenstva, akejkoľvek dokumentácie, čistý, nepoškodený a podľa možnosti vrátane pôvodného balenia, v stave a v hodnote, v ktorej ho prevzal.


u. V prípade odstúpenia od zmluvy zodpovedá spotrebiteľ spoločnosti MWK-NARADIE.SK za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.


v. V prípade odstúpenia od zmluvy o službách, s plnením ktorej spoločnosť MWK-NARADIE.SK na výslovnú žiadosť spotrebiteľa alebo s jeho súhlasom začala pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ povinný uhradiť spoločnosti MWK-NARADIE.SK pomernú časť ceny za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy spoločnosti MWK-NARADIE.SK.


w. V prípade odstúpenia od zmluvy je spoločnosť MWK-NARADIE.SK povinná spotrebiteľovi vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Spoločnosť MWK-NARADIE.SK je povinná prijaté platby vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, s výhradou uvedenou v odseku y) tohto článku nižšie. Spoločnosť MWK-NARADIE.SK vráti spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa s predávajúcim nedohodnú inak a spotrebiteľovi nebudú účtované v tejto súvislosti ďalšie poplatky.


x. V prípade, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou MWK-NARADIE.SK, má pri odstúpení od zmluvy nárok len na vrátenie nákladov dodania tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu bežnému spôsobu doručenia ponúkaného spoločnosťou MWK-NARADIE.SK, dodatočné náklady predstavujúce rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou MWK-NARADIE.SK, znáša spotrebiteľ sám.


y. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, MWK-NARADIE.SK nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Toto neplatí, ak si MWK-NARADIE.SK vyzdvihne tovar priamo u spotrebiteľa prostredníctvom ním poverenej osoby.


z. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou na nápravu (zaslanú na adresu sídla alebo e-mailovú adresu uvedenú v článku 2 (Kontaktné informácie, adresa sídla) týchto VOP. Ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci MWK-NARADIE.SK vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov“) a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody o vyriešení sporu zákonom stanoveným postupom, bližšie informácie nájdete tu.4. Rozhodné právo, jazyk zmluvy, jurisdikcia


a. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj „Obchodný zákonník“) v prípade zákazníkov – podnikateľov, a v prípade zákazníkov – spotrebiteľov sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej aj „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku v platnom znení (ďalej aj „zákon o predaji na diaľku“). Uplatnenie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru publikovaného v oznámení Federálneho Ministerstva Zahraničných vecí č. 160/1991 (CISG) je vylúčené z týchto VOP.


b. Zmluvným jazykom je slovenčina.


c. Súdna príslušnosť pre akýkoľvek spor vzniknutý zo zmluvných vzťahov uzatvorených na základe týchto VOP sa riadi podľa príslušných slovenských právnych predpisov.


d. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-...) alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/altern...). Spotrebiteľ taktiež môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu riešenia sporov online, zriadenú Európskou Komisiou, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.5. Predpoklady objednávania a registrácie, účet neregistrovaného zákazníka, zákaznícky


a. Objednávka dodania tovaru môže byť odoslaná buď prostredníctvom jednorazového účtu neregistrovaného zákazníka alebo prostredníctvom trvalého užívateľského účtu zákazníka (spoločne ďalej len „registrácia“). Registrovať sa môžu len zákazníci právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré sú plnoleté a spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu.


b. Na registráciu je potrebná e-mailová adresa zákazníka.


c. Ak si zákazník založí trvalý užívateľský účet (ďalej len „zákaznícky účet“), obdrží prostredníctvom e-mailovej správy na ním uvedenú e-mailovú adresu odkaz, na ktorý musí kliknúť pre ukončenie procesu registrácie, týmto úkonom svoju registráciu potvrdí.


d. Ak si zákazník založí zákaznícky účet, zvolí si pri registrácií vlastné heslo, ktorým sa v bude môcť prihlasovať v internetovom obchode spoločnosti MWK-NARADIE.SK. Zákazník je zodpovedný za uchovávanie svojho hesla v tajnosti a za to, že ho neposkytne tretej osobe. Ak má zákazník pochybnosti o tom, či sa jeho heslo nestalo známym tretím osobám, je povinný svoje heslo bezodkladne zmeniť a informovať o tej skutočnosti spoločnosť MWK-NARADIE.SK.


e. Po založení zákazníckeho účtu je možné využívať s ním spojené funkcie v rozsahu, v ktorom sú aktuálne poskytované spoločnosťou MWK-NARADIE.SK; upozorňujeme však, že založením zákazníckeho účtu nevzniká nárok na doplnkové služby, ktoré sú poskytované v rámci jednotlivých vernostných programov, vyžadujúcich osobitnú registráciu. Zákazník môže kedykoľvek požiadať predávajúceho na kontaktných údajoch uvedených v článku 2. (Kontaktné informácie, identifikácia predávajúceho) o vymazanie svojich zákazníckych údajov a/alebo svojho zákazníckeho účtu, v takom prípade jeho funkcie nie je možné ďalej využívať.6. Objednávka, uzatvorenie zmluvy


a. Zákazník môže odoslaním objednávky (vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho) zaslať záväznú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru alebo služieb, uvedených v objednávke a vybratých zákazníkom z katalógu produktov prezentovanom v internetovom obchode spoločnosti MWK-NARADIE.SK („objednávka“).


b. V tejto súvislosti si môže zákazník najprv vybrať jednotlivé tovary kliknutím na tlačidlo „kúpiť online“. Ďalší proces objednávky prebieha zadaním požadovaných údajov v rámci procesu objednania. Objednávka môže byť odoslaná len po vyplnení všetkých povinných polí a po potvrdení tlačidla naľavo vedľa vyhlásenia s textom „Oboznámil som sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Vyhlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti MWK-NARADIE.SK BAUMARKT SK spol. s.r.o.“ Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo s textom „dokončiť a zaplatiť“ a proces objednávania je tým ukončený.


c. Pred odoslaním objednávky má zákazník možnosť si svoju objednávku skontrolovať, či nespravil chybu pri zadávaní objednávky a opraviť ju kliknutím na odkaz „zmeniť“ pripojený k príslušným údajom.


d. Po kliknutí na tlačidlo „dokončiť a zaplatiť“ obdrží zákazník na svoju e-mailovú adresu automatické potvrdenie o doručení objednávky do elektronického systému spoločnosti MWK-NARADIE.SK („potvrdenie o prijatí objednávky“), ktoré ešte nepredstavuje uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a zákazníkom.


e. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde v závislosti od platobnej metódy zvolenej zákazníkom:

i. Platobná metóda platba v predajni, PayPal alebo bežný a rýchly prevod.

Pokiaľ si zákazník zvolí platobnú metódu platba v predajni, PayPal alebo bežný a rýchly prevod, potvrdenie o prijatí objednávky predstavuje akceptáciu ponuky vo forme objednávky zákazníka spoločnosťou MWK-NARADIE.SK. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky zákazníkovi.

ii. Platobná metóda platba kartou

Pri platbe platobnou kartou potvrdenie o prijatí objednávky nepredstavuje ešte akceptáciu ponuky. Ponuka je akceptovaná spoločnosťou MWK-NARADIE.SK (kúpna zmluvy je uzavretá) až okamihom, keď spoločnosť MWK-NARADIE.SK po preverení dostupnosti tovaru potvrdí odoslanie tovaru prostredníctvom emailovej správy o odoslaní tovaru. V opačnom prípade k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde, zákazník nie je svojou objednávkou naďalej viazaný a suma rezervovaná na platobnej karte bude uvoľnená v súlade s podmienkami príslušných poskytovateľov platobných služieb.


f. Kúpnou zmluvou sa spoločnosť MWK-NARADIE.SK zaväzuje zákazníkovi odovzdať zakúpený tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a zákazník sa zaväzuje uhradiť spoločnosti MWK-NARADIE.SK cenu za tovar a tovar prevziať.7. Ceny, platba, faktúra


a. Všetky ceny sú uvedené v eurách (EUR) a sú uvedené vrátane DPH.


b. Platba môže byť realizovaná platbou v predajni, platobnou kartou, bežným či rýchlym prevodom alebo prostredníctvom PayPal, ak je pre aktuálnu objednávku príslušná platobná metóda k dispozícii. Ak si zákazník zvolil spôsob platby vopred prevodom na účet, lehota splatnosti kúpnej ceny je 15 kalendárnych dní od potvrdenia prijatia objednávky, po márnom uplynutí tejto lehoty je objednávka automaticky stornovaná z dôvodu nezaplatenia kúpnej ceny. V prípade, ak má zákazník záujem o dodanie tovaru z internetového obchodu predávajúceho, je potrebné tento tovar znovu objednať.


c. V prípade platby platobnou kartou je čiastka odpočítaná najskôr pri odoslaní tovaru, pri bežnom a rýchlom bankovom prevode a PayPal bezprostredne po uskutočnení prevodu. Pri platbe v predajni je tovar odoslaný po zaplatení.


d. Zákazník zaplatením ceny tovaru súhlasí so zasielaním faktúr spoločnosťou MWK-NARADIE.SK elektronicky.8. Výhrada vlastníckeho práva


a. U zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, si spoločnosť MWK-NARADIE.SK vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom zmluvy až do úplného zaplatenia ceny podľa príslušnej kúpnej zmluvy.


b. Pre zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, platí nasledujúce:


i. Zaslaný tovar (ďalej len „tovar s výhradou vlastníckeho práva“) zostáva vo vlastníctve spoločnosti MWK-NARADIE.SK až do okamihu úplného zaplatenia ceny ako aj všetkých existujúcich alebo budúcich pohľadávok, ktoré má aktuálne alebo do budúcnosti spoločnosť MWK-NARADIE.SK voči zákazníkovi.

ii. Zákazník je povinný nakladať s tovarom s výhradou vlastníckeho práva s riadnou starostlivosťou a poistiť ho na svoje náklady dostatočne pre prípad poškodenia ohňom, vodou, krádežou, ako aj proti ostatným poistným rizikám vo výške hodnoty nového tovaru. Ak sú nutné údržbové a inšpekčné práce, je zákazník povinný ich vykonať včas a na vlastné náklady.9. Dodanie, miesto plnenia


a. Spoločnosť MWK-NARADIE.SK si splní svoju povinnosť dodať tovar zákazníkovi tak, že spoločnosť MWK-NARADIE.SK zákazníkovi umožní disponovať s tovarom na mieste dodania a zákazníka o tom včas informuje.


b. Dodanie tovaru sa uskutoční na dodacej adrese v Slovenskej republike, ktorú zákazník, ktorý je spotrebiteľom uviedol („miesto dodania“).


c. Ak spoločnosť MWK-NARADIE.SK tovar odošle, odovzdáva spoločnosť MWK-NARADIE.SK tovar zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom v okamihu, keď prepravca odovzdá tovar zákazníkovi na mieste dodania. Tovar je doručovaný za prvé dvere/bránu miesta dodania určeného zákazníkom pod podmienkou, že miesto dodania umožňuje manipuláciu nízkozdvižným vozíkom. V opačnom prípade je miestom prevzatia tovaru hrana vozidla (hydraulické čelo) dopravcu, ktorého spoločnosť MWK-NARADIE.SK poverila prepravou tovaru.


d. Nebezpečenstvo škody, náhodnej skazy a náhodného zhoršenia kvality predaného tovaru prechádza na zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, prevzatím tovaru. Pokiaľ mal zákazník prevziať tovar od dopravcu, prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného zhoršenia kvality zakúpeného tovaru na zákazníka prevzatím tovaru na mieste dodania ním určenom.


e. Ak je zákazník podnikateľom, je ako miesto dodania tovaru alebo miesto plnenia služieb a prípadných nárokov z náhradného / dodatočného plnenia dohodnuté sídlo spoločnosti MWK-NARADIE.SK, ak sa spoločnosť MWK-NARADIE.SK a zákazník nedohodnú inak.


f. Ak spoločnosť MWK-NARADIE.SK tovar odošle, spoločnosť MWK-NARADIE.SK uskutoční dodanie tovaru zákazníkovi, ktorý je podnikateľom, odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu tovaru pre zákazníka a umožní zákazníkovi uplatniť si voči dopravcovi práva z prepravnej zmluvy.


g. Nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia kvality predaného tovaru prechádza v prípade zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, prevzatím tovaru zákazníkom, alebo osobou oprávnenou na prevzatie. V prípade kúpy s následným zaslaním tovaru prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo náhodnej zhoršenie kvality predaného tovaru na zákazníka už odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu.


h. Dodanie tovaru prebieha prostredníctvom poštových alebo zasielateľských služieb použitím vozidiel vybavených hydraulickým čelom s nízkozdvižným vozíkom. Na dodanie tovaru sa nepoužíva vozidlo s hydraulickým ramenom.


V prípade vyzdvihnutia alebo doručenia objednávky, ktorá bola uhradená vopred, môže spoločnosť MWK-NARADIE.SK alebo zmluvný prepravca požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas) za účelom identifikácie prijímateľa zásielky a zaznamenania údajov. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže spoločnosť MWK-NARADIE.SK alebo zmluvný prepravca odmietnuť vydať zásielku.


Spôsob dodania závisí od objednaného tovaru a je ponúkaný spoločnosťou MWK-NARADIE.SK pred uzavretím zmluvy.


Doba dodania tovaru je individuálna a je uvedená pri jednotlivých tovarových položkách v internetovom obchode predávajúceho. V prípade ak sú predmetom jednej objednávky tovary s rôznym údajom o dobe dodania, pre všetky tovarové položky doručované jednou zásielkou platí údaj o najdlhšej dobe dodania. Uvedená doba dodania tovaru začína plynúť:


i. v prípade platby v predajni, PayPal alebo bežným či rýchlym bankovým prevodom prvý pracovný deň po tom, čo spoločnosť MWK-NARADIE.SK obdrží platbu

ii. v prípade ostatných platobných metód prvý pracovný deň po obdržaní objednávky


i. Doručenie tovaru prevádzkovateľom poštových služieb prebieha od pondelka do piatku okrem štátom uznaných štátnych sviatkov. Doručenie dodávok tovaru zasielateľskou spoločnosťou prebieha v pracovných dňoch od pondelka do piatku, okrem štátom uznaných štátnych sviatkov.10. Škody spôsobené pri preprave:


a. Zákazník, ktorý je podnikateľom, je povinný spolu s prepravcom bezprostredne po prevzatí dodaného tovaru skontrolovať stav zásielky. Zjavné, zvonka viditeľné škody spôsobené pri preprave si zákazník musí pri prevzatí tovaru nechať potvrdiť dopravcom. Zákonné práva a povinnosti zákazníka tým nie sú dotknuté.


b. Za účelom kontroly stavu zásielku odporúčame zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi, spolu s prepravcom bezprostredne po prevzatí dodaného tovaru skontrolovať stav zásielky a pre zjednodušenie procesu reklamácie nechať si potvrdiť zjavné škody spôsobené pri preprave dopravcom. Zákonné práva a povinnosti zákazníka tým nie sú dotknuté.11. Práva z vadného plnenia, záruka, zodpovednosť


a. Práva zákazníkov v prípade vadného plnenia a práva vyplývajúce zo záruky sa v prípade zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi riadia Reklamačným poriadkom spoločnosti MWK-NARADIE.SK a príslušnými právnymi predpismi slovenského práva (najmä ustanovenia § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa a zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku). V prípade zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, sa uplatňujú príslušné ustanovenia § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Reklamačný poriadok nájdete tu.


b. Zodpovednosť spoločnosti MWK-NARADIE.SK voči zákazníkom sa riadi príslušnými právnymi predpismi.12. Odstúpenie od zmluvy


a. Právo zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, na odstúpenie od zmluvy sa spravuje podľa ustanovení článku 3 (Oznámenia predávajúceho pred uzatvorením zmluvy), odsek l) až y) týchto VOP a príslušnými zákonnými ustanoveniami.


b. Zákazníci, ktorí sú podnikateľmi, majú právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré im umožňujú príslušné právne predpisy. Právo na vrátenie tovaru poskytované spoločnosťou MWK-NARADIE.SK uvedené v článku 13. VOP tým nie je dotknuté.


c. Spoločnosť MWK-NARADIE.SK je oprávnená odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania svojich zásob tovaru alebo z dôvodu jeho nedostupnosti.13. Právo na vrátenie tovaru poskytované spoločnosťou MWK-NARADIE.SK


a. Spoločnosť MWK-NARADIE.SK ponúka každému zákazníkovi (aj zákazníkovi, ktorý je podnikateľom) takmer pre každý tovar právo na vrátenie tovaru poč