Ako nakupovať

ELEC s. r. o., Kovácsova 11, 851 10 Bratislava-Rusovce * IČO: 45422672 * IČ DPH: SK2023000265

Prevádzka e-shop: mwk-naradie.sk * Žltá 1/A * 851 07 Bratislava


PODMIENKY VÝMENY A VRÁTENIA TOVARU
1. Úvodné ustanovenia:


Tieto Podmienky výmeny a vrátenia tovaru zakúpeného v predajni spoločnosti ELEC s. r. o., Kovácsova 11, 851 10 Bratislava-Rusovce, IČO: 45422672, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 63329/B, prevádzka mwk-naradie.sk, Starorímska 16, 851 10 Bratislava (ďalej len „MWK-NARADIE.SK“) upravujú podmienky výmeny a vrátenia tovaru kúpeného zákazníkmi v kamenných predajniach (prevádzkarňach) spoločnosti mwk-naradie.sk na území Slovenskej republiky (ďalej len „kamenné predajne“).


Tieto Podmienky výmeny a vrátenia tovaru sa nevzťahujú na:


a) kúpu a predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou MWK-NARADIE.SK cez internetovú stránku https://www.mwk-naradie.sk/ (ďalej len „internetový obchod“). Právo na vrátenie tovaru zakúpeného cez internetový obchod poskytované spoločnosťou MWK-NARADIE.SK sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti MWK-NARADIE.SK pre internetový obchod, ktoré sú dostupné na internetovej stránke https://www.mwk-naradie.sk;

b) kúpu a predaj tovaru na objednávku a/alebo na zákazku zákazníka, podmienky dopravy a montážneho servisu (zameranie a montáž), predmetom ktorých sú osobitné požiadavky zákazníka zaznamenané na osobitnej zákazke podľa jeho/jej špecifikovaného množstva, rozmerov, farby, prevedenia a kvality. Pravidlá výmeny a vrátenia tovaru pri kúpe na zákazku sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti MWK-NARADIE.SK, ktoré sú uvedené priamo na zákazke.2. Výmena a vrátenie tovaru:


Spoločnosť MWK-NARADIE.SK ponúka každému zákazníkovi právo na výmenu alebo vrátenie tovaru zakúpeného v kamennej predajni za nasledovných podmienok:


a) tovar možno vymeniť alebo vrátiť do 28 dní / 4 týždňov odo dňa jeho zakúpenia v kamennej predajni;

b) tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený, čistý, spĺňajúci hygienické štandardy, schopného ďalšieho predaja bez toho, aby bola znížená hodnota takéhoto tovaru;

c) tovar musí byť vrátený kompletný v pôvodnom stave, neporušený, zabalený v pôvodnom originálnom balení vrátane pôvodného príslušenstva;

d) zákazník musí predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.


Právo na výmenu alebo vrátenie tovaru sa nevzťahuje na:


e) sezónny tovar, zlacnený tovar,

f) tovar so zvláštnym vyhotovením a tovar vyrobený alebo upravený na mieru alebo podľa individuálnych požiadaviek zákazníka (napr. tovar zhotovený na požadované špecifické rozmery, tovar rezaný na mieru, koberce na m2, zvláštne objednávky tovaru),

g) tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov,

h) rastliny, živé zvieratá, periodické tlače (napr. časopisy), knihy, audiovizuálne nosiče,

i) potraviny, krmivá, farby, laky a nátery,

j) tovary, ktorých akosť, charakteristické znaky, spoľahlivosť, môžu byť nesprávnym skladovaním, prepravou alebo manipuláciou zákazníka narušené, tovary, ktoré podliehajú rýchlej skaze, zníženiu akosti alebo znehodnoteniu, ako aj tovary, ktoré podliehajú prísnym podmienkam a pravidlám skladovania.


Vratné zálohované palety môže zákazník vrátiť do 6 mesiacov odo dňa ich zakúpenia, po predložení originálu dokladu o kúpe.


Tovar možno vymeniť alebo vrátiť v ktorejkoľvek kamennej predajni spoločnosti MWK-NARADIE.SK.


V prípade vrátenia tovaru, príp. paliet, spoločnosť MWK-NARADIE.SK vráti zákazníkovi platbu rovnakým spôsobom, aký použil zákazník pri platbe za tovar (platba kartou, hotovosť, prípadne vrátenie peňazí na bankový účet), pokiaľ sa zákazník a spoločnosť MWK-NARADIE.SK nedohodnú inak.3. Záverečné ustanovenia


Spoločnosť MWK-NARADIE.SK má právo odmietnuť výmenu alebo vrátenie tovaru, ak nie sú splnené podmienky a predpoklady stanovené v týchto Podmienkach výmeny a vrátenia tovaru.


Využitím práva na výmenu alebo vrátenie tovaru nie sú dotknuté ďalšie práva zákazníka, ako napríklad práva z vadného plnenia alebo práva na odstúpenie od zmluvy.


Tieto Podmienky výmeny a vrátenia tovaru sú umiestnené v kamenných predajniach spoločnosti MWK-NARADIE.SK a na internetovej stránke spoločnosti MWK-NARADIE.SK, dostupného na internetovej stránke www.mwk-naradie.sk.


Ak sa jedna alebo viac častí týchto Podmienok výmeny a vrátenia tovaru stane z akýchkoľvek dôvodov právne neúčinnou, nie sú tým dotknuté zostávajúce časti týchto Podmienok výmeny a vrátenia tovaru.


Tieto Podmienok výmeny a vrátenia tovaru nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1.2020.